Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena

  CHOW-CHOW

  Klubová  výstava / Club show

 


 

Dátum :                                           22.04.2017 Sobota / Saturday

Miesto :                                             ranč Z Polytanu, Malý Lapáš okres Nitra

 

Program                                                09.00 – 10.00 príjem psov

                                                               10.00 -  10,05 zahájenie

                                                               10.05 – 12.00 posudzovanie + bonitácia

                                                               12.00 -  12,30 obed súťažiacich

                                                               12,30 – 13,30 záverečné súťaže

                                                               13,30 – 14,00 vyhodnotenie

Uzávierka prihlášok :                          10.04.2017            

 Tituly / Titls :                                       CAJC, CAC, Res. CA

Klubový víťaz psi / Club winner dog, Klubový víťaz feny / Club winner bitch, Klubový víťaz mladých / Club winner Junior

Najkrajší z plemena (BOB) / Best of Breed (BOB)

Najkrajší opačného pohlavia (BOS)  / Best of Opposite Sex (BOS)

Víťaz srdca Európy / Winner heart of Europe

 

Rozhodca / judge:                              Mrs. Loreta Tamaševičiené – Litva / Lithuania

 

 

Triedy /Class :

Mladší dorast                                       od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov

minor puppy                                        correctly vaccinated up to 6 months of age

dorastu                                                 6-9 mesiacov

young                                                    6-9 months

mladých                                                 9-18 mesiacov

junior                                                     9-18 months

stredná                                                   15-24 mesiacov

intermediate                                         15-24 months


otvorená                                                od 15 mesiacov

open                                                      15 months and over

šampiónov                                             od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

champions                                            15 months and over (Championship certificate compulsory

veteránov                                               od 8 rokov

veterans                                                  8 yeas and over

čestná                                                    pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV (priložiť kópiu dokladu)

honor                                                     15 months and over with ICH, CH and National Winner titles (Title certificate compulsory)

 

Súťaže / Exhibitions :

Najlepší pár psov                                 – pes a suka jedného majiteľa, ktorý boli na výstave posúdený

Chovateľská skupina:                        min.3 psi z chovateľskej stanice z rôznych spojení, ktorý boli posúdený na výstave

Najkrajší mladší dorast

Najkrajší dor

Dieťa a pes                                           Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svoje dieťa vo veku od 3 do 9 rokov a psa.

Brace competition                   One owner can enter his two dogs (male and female) of the same breed and variety, that have been judged at this show.

Breader competition                            A breeder can enter his breeder´s group of at least 3 dogs, which have been judged at this show.

Best Minor Puppy

Best Puppy

Child and dog                          Open competition for all children from 3 to 9 years and dog
 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne/mailom potvrdené 5 dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady

( doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške bude jedinec automaticky zaradený do veku príslúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Doklady, ktoré prídu po uzávierke sa nebudú akceptovať. Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky, aj keď boli poslané doporučene. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprejov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v den výstavy nie je možné!

 

GENERAL PROVISONS:

 

The show is held under the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered with the stud books recognised by the FCI can enter the show. A receipt of an application will be confirmed 5 days prior to the show in writing/mail. Imported dogs of Slovak owners must be registered with the SKJ stud books. Applications lacking any necessary document (  copy of the Championship certificate for the champion class ) will be automatically entered into the open class without notifying owners. A copy of the pedigree must be enclosed to each application. In case of a wrong class on the entry form, the dog will be automatically entered in the correct class according to his age, any dog older than 15 months will in this case be entered in the open class. Documents received after the second entry closure will not be accepted. Fill in a separate form for each dog.  Organiser cannot take the responsibilty for the undelivered applications even if they were sent by registered mail. The exhibitor commits to pay the exhibition fees even when he/she will not take part at the show. Should the show will not be held for the unforeseen cases, the exhibition fees will be used to cover the expenses. The organiser may refuse to accept the application without stating the reason. The organiser cannot be held responsible for damages caused by/to a dog. The owner is responsible for any damages caused by the dog. A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. It is forbidden to treat the coat, skin or nose with anything that alters the structure, colour or form. It is forbidden to prepare the dog at the show grounds with any substances or equipment. Double handling from outside of the ring is forbidden. It is not allowed to enter the dog on the day of the show!

 

VETERINÁRNE PODMIENKY :

 

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a heptitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

VETERINARY REGULATIONS :

 

Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations.

 

Protesty :

                Protest proti rozhodnutiu rozhodcu nieje prípustný. Protestovať možno iba z formálnych dôvodov pre porušenie výstavných predpisov a propozícií. Protest musí byť podaný písomne, súčastne so zložením čiastky 17 EUR iba v priebehu posudzovania v kruhoch. Ak nebude protest uznaný čiastka prepadá v prospech usporiadateľa výstavy.

 

Protests :

Protest to arbitrium no admissible. Protest maybe only z formal matter for violation show regulation and proposition. Protest must be submit in writing, ingredients with composition sum 17 EUR only  appraisal in ring. In default protest appreciated sum fall v prospech organizer exposition.

 

 

 

 

Upozornenie :

                Vo výstavnom poplatku za 1. psa je zahrnutá cena katalógu. Neúčasť na výstave z akýchkoľvek príčin nieje dôvodom na vrátenie výstavného poplatku. Cena budú odovzdané po ukončení výstavy, vystavovateľ ktorý ich neprevezme, stráca na ne nárok.

 

Warning :

At show fee for 1st dog is inclusive price catalogue. Absence on exposition no reason a rendre show dues. Price they will be handing-over having finished exposition, exhibitor who their unhatched, loses on non right

 

Inzercia v katalógu :

                Inzeráty je nutné podať do termínu uzávierky na adresu pre prihlášky. Cena za uverejnenie inzerátu 10 EUR.

 

Advertising in catalogue :

 

                Ads it is necessary hand over in term balance to this address for application. Rate for publication advertisement 10 EUR

 

Prihlášky / Entry Forms :

 

Prihlasovanie online / Online entry : www.dogshow.sk

 

Písomnou formou na adresu / writing to the adres :

 

Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena CHOW – CHOW

Okružná 5

Veľký Ďur – Rohožnica

935 34

 

Poplatky / Entry fees :

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.
Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke. Výstavný poplatok je nutné uhradiť do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané.

Pri platbe poštovou poukážkou je nutné pripojiť k prihláške kópiu dokladu o zaplatení.

Storno prihlášky nie je možné!

Please pay the entry fees only after you register online.
You will find all the needed payment data (bank account, sum of entry fees and a variable symbol) with your sent entry form in the online system. The closing date is also the deadline to pay the entry fee within the given closing date. It is compulsory to pay the entry fee within 24 hours after submitting the entry. Unpaid entries are automatically cancelled after 10 days without prior notice.

When paying by money order must attach to the application a copy of proof of payment .
It is not possible to cancel the entry!

 

Výstavné poplatky / Entry fees :                             člen klubu / member club                 nečlen klubu / nonmember club

                                                                                             

za 1. psa  / first dog                                                        20 EUR                                                  25 EUR

za 2. psa  /second   dog                                                  15 EUR                                                  20 EUR

dorast,/ puppy                                                                15 EUR                                                 20 EUR

súťaže / competitions                                                      10 EUR                                                 15 EUR

šteňatá, veteráni, čestná /minor puppy, veterans, honorary    zdarma / free                                         zdarma / free

 

Adresovanie výstavných  poplatkov / Adres to the payment:

 

Klubový účet / club account

Číslo účtu / account number    : 13977558/5200

IBAN                                      : SK11 5200 0000 0000 1397 7558

 

Poštovou poukážkou / paying by money order

Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena CHOW – CHOW

Okružná 5

Veľký Ďur – Rohožnica

935 34