Prihlasovanie spustené / Registration is open

Prihláška - registration 2019.doc (834048)

online prihlásenie / online registering :            

•  ÚHRADU VÝSTAVNÝCH POPLATKOV VYKONAJTE AŽ PO REGISTRÁCII ONLINE PRIHLÁŠKY, NA ZÁKLADE EMAILU, KTORÝ OBDRŽÍTE! V ŇOM NÁJDETE BANKOVÉ SPOJENIE, VÝŠKU VÝSTAVNÉHO POPLATKU A VARIABILNÝ SYMBOL.

PLEASE PAY THE ENTRY FEES ONLY AFTER THE REGISTRATION OF YOUR ONLINE ENTRIES, BASED ON THE E-MAIL THAT YOU WILL RECEIVE! YOU WILL FIND THE BANK INFORMATION, THE SUM OF THE FEES AND A VARIABLE SYMBOL THERE. THE SAME INFORMATION WILL BE IN YOUR MENU ALSO.

• menu vidíte vašu platbu (dátum uzávierky je aj dátum pre uskutočnenie úhrady výstavných poplatkov)
• môžnosť editovať triedy pri svojich prihláškach (až do posledného dňa prihlasovania)
• možnosť doplnenia diplomu-šampionátu alebo medzinárodného pracovného certifikátu a následne urobiť zmenu triedy
• v menu *Prihlášky* nájdete aj vstupný list (návratku), ikona PDF, tento vstupný list si prosím vytlačte a zoberte na výstavu, je prístupný najneskôr týždeň pred konaním výstavy

• you can see your payment status in the menu (the closing date is the deadline for your payment)

• possibility to edit the class of your entries (until the last closing date)

• possibility of submitting of champion diplomas or working certificates later with changing the class

 

• you will find your entry confirmation in the menu

• you can see your payment status in the menu (the closing date is the deadline for your payment)
• possibility to edit the class of your entries (until the last closing date)
• possibility of submitting of champion diplomas or working certificates later with changing the class
• you will find your entry confirmation in the menu
 

Nahratím prihlášky do systému online sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke usporiadateľa. Ďalej so zverejnením fotografií z výstav na webovej stránke usporiadateľa a v časopisoch, ktoré publikujú správy z výstav. Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

By uploading the entry through the online system the exhibitor is obliged to follow the show rules of SKJ, FCI and the Slovak veterinary regulations, and also agrees to have his address published in the show catalogue and on the organiser's website. Furthemore it allows the organiser to publish pictures from the shows at the organiser's website and in the magazines that publish show reports. By submitting the entry form the exhibitor is obliged to pay all the entry fees.

Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (pracovný certifikát pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a čestnú) budú bez urgovania chýbajúcich dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť, preradené do triedy otvorenej.

Entries without all the required documentation (working certificate for the working class, champion diploma for champion or honorary class) will be moved to open class without notifying the owner.

 

POKYNY PRE PRIHLÁSENIE - SYSTÉM ONLINE

1. vyplňte prosím svoje registračné údaje
*Registrácia* (údaje majiteľa)

2. nahrajte údaje o vašom psovi a priložte všetky potrebné dokumenty
(pokiaľ má pes pracovný certifikát alebo šampionát nahrajte ich tiež, systém Vám umožňuje preraďovanie v triedach dospelých až po posledný deň uzávierky)

3. prihláste psa (psov) na výstavu
(proces ukončíte tlačítkom ***Uzavretie prihlášky na výstavu***)

4. následne obdržíte potvrdzujúci email spolu s údajmi o platbe
(dôležitý je variabilný symbol, bez neho nie je možná identifikácia platby a prihláška bude po uzávierke považovaná za neuhradenú a vymazaná, platbu si môžete priebežne kontrolovať vo vašom menu)

Žiadame členov klubu aby v prihláške uviedli členstvo v klube v opačnom prípade im nebude účtovaná zľava zo štartovného poplatku.

 

INSTRUCTION  - ONLINE SYSTEM

1. please fill in your registration data

*Registration* (owner's data)

2. enter the data of your dog and submit all the required documents

(if the dog already has a working certificate or a champion diploma, submit those as well, the system will allow you to change the class until the last day of the closing date)

3. enter your dog(s) to the show

(finish the process by pressing ***Finish the show entry***

4. after submitting your entry, you will receive a confirmation e-mail containing the payment information

(the variable symbol is important, we cannot identify your payment without it and your entry will be considered unpaid and will be deleted, you may check the status of your payment any time in your menu)


 The members of the club in the registration to indicate membership in a club otherwise you will not be charged discount on entry fee.